ban hành in English – Vietnamese-English Dictionary

Chính phủ Ukraina thì vẫn chưa ban hành một lời xin lỗi .

The Ukrainian government has not yet issued an apology.

[external_link_head]

WikiMatrix

Năm 1555, Giáo hoàng Paul IV ban hành sắc lệnh công nhận Philip và Mary là Vua của Ireland.

In 1555, Pope Paul IV issued a papal bull recognising Philip and Mary as rightful King and Queen of Ireland.

WikiMatrix

Quan tòa đã ban hành lệnh bắt giữ đối với anh.

And the judge has issued a warrant for your arrest.

OpenSubtitles2018.v3

Huntley đã giao nhiệm vụ này cho ban hành động đặc biệt

Huntley’s handed this over to Special Activities Division.

OpenSubtitles2018.v3

Khi đó Đặng Tiểu Bình thông báo rằng ông ta sẽ ban hành thiết quân luật.

Deng then announced he would impose martial law.

WikiMatrix

Năm 2014, các động thái lớn được tiến hành nhằm đảm bảo ban hành một tiền tệ chung.

In 2014, major moves were taken to ensure the launch of a single currency.

WikiMatrix

Bộ chỉ huy tối cao ban hành lệnh thanh trừng và làm trong sạch lãnh thổ tác chiến.

High Command has ordered us to cleanse the combat zone.

[external_link offset=1]

OpenSubtitles2018.v3

Điều 68 đến 77 của Hiến pháp không áp dụng pháp luật được ban hành bởi chính phủ Reich.

The normal legislative procedures outlined in Articles 68 to 77 of the constitution did not apply to legislation promulgated by the Reich government.

WikiMatrix

Đạo luật bảo vệ hôn nhân (DOMA) được ban hành năm 1996.

The Defense of Marriage Act (DOMA) was enacted in 1996.

WikiMatrix

Pháp không công nhận luật tôn giáo là một động cơ thúc đẩy ban hành các cấm đoán.

France does not recognise religious law as a motivation for the enactment of prohibitions.

WikiMatrix

Nhà vua ban hành chiếu chỉ giết tất cả dân Giu Đa.

The king signed a decree that all Jews were to be put to death.

LDS

Ngày này lãnh đạo mến yêu Kim Jong Il ban hành chính sách Tiên Quân.

This is a very significant day when the dear leader Kim Jong Il started the Songun policy.

QED

Dự luật không được ban hành do Pedro I giải tán hội đồng.

The bill was not enacted because Pedro I dissolved the Assembly.

WikiMatrix

Tháng 9 năm 1995, Quốc hội Zimbabwe ban hành luật cấm hành vi đồng tính luyến ái.

In September 1995, Zimbabwe’s parliament introduced legislation banning homosexual acts.

WikiMatrix

Tháng 1 năm 1562, Catherine ban hành Chỉ dụ Saint-Germain trong nỗ lực hàn gắn với người Kháng Cách.

In January 1562, Catherine issued the tolerant Edict of Saint-Germain in a further attempt to build bridges with the Protestants.

WikiMatrix

Chức vụ này được thành lập với việc ban hành Hiến pháp Argentina năm 1853.

The office was established with the enactment of the Argentine Constitution of 1853.

WikiMatrix

Quốc gia ban hành tiền tệ đầu tiên của mình với tên dollar Sarawak vào năm 1858.

The state issued its first currency as the Sarawak dollar in 1858.

WikiMatrix

[external_link offset=2]

Chervonets vàng được ban hành vào năm 1923.

Gold chervonets were issued in 1923.

WikiMatrix

Quá trình cải cách quân đội hoàn thành vào năm 1813 với việc ban hành chế độ quân dịch.

The process of army reform ended in 1813 with the introduction of compulsory military service.

WikiMatrix

Khi đó, đích thân Tổng giám đốc UNESCO phải ban hành “Báo động di sản”.

This prompted UNESCO’s Director-General to launch a “Heritage Alert” for the site.

WikiMatrix

Luật mới này có hiệu lực sau khi ban hành bởi Hoàng tử Jacques Chirac.

This new law took effect following promulgation by Co-Prince Jacques Chirac.

WikiMatrix

Vào tháng 1 năm 1817, người Anh đã ban hành một hiến pháp mới cho các đảo.

In January 1817, the British granted the islands a new constitution.

WikiMatrix

Vào ngày 8 tháng Tư, bản “Tuyên Ngôn Dân Chủ 2006” đã được ban hành, gồm chữ ký của 118 người.

On April 8, the “2006 Manifesto on Freedom and Democracy for Vietnam” was released and signed by 118 people.

hrw.org

Ngày 14 tháng 5 năm 2014, Poste Italiane đã ban hành một tem kỷ niệm Nutella tròn 50 năm.

On 14 May 2014, Poste italiane issued a 50th anniversary Nutella commemorative stamp.

WikiMatrix

Tokyo đã ban hành một phương pháp để cắt giảm khí thải nhà kính.

Tokyo has enacted a measure to cut greenhouse gases.

WikiMatrix [external_footer]

Viết một bình luận