Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học đầy đủ 45 Module

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học đầy đủ 45 Module

Bài thu hoạch BDTX Tiểu học dành cho lạnho viên

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học đầy đủ 45 Module mà hoatieu.vn giới thiệu sau đây để các thầy cô làm tài liệu tham khảo nhằm viết cho mình bài thu hoạch hay và đầy đủ nội dung.

Quý khách đang xem: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học đầy đủ 45 Module

 • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên 2021

1. Giới thiệu các mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới

Có 9 mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới cho giáo viên mỗi cấp học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) để phát triển năng lực nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên và đáp ứng Chương trình GDPT mới.

Các mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 0888806742 nhằm hỗ trợ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông triển khai thực hiện thắng lợi Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, liên tục, suốt đời của mỗi giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Đồng thời, đây là căn cứ quản lý, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông nhằm phát triển nghề nghiệp theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Các mô đun bồi dưỡng này áp dụng đối với giáo viên đang giảng dạy ở trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, gồm các nội dung bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp để triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 áp dụng trong cả nước.

Xin giới thiệu 9 mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 0888806742 đối với mỗi cấp học (tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông) như sau:

Mô đun 1 “ Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT 2018” gồm 6 nội dung:

1. Tư tưởng chính yếu và quan điểm phát triển Chương trình GDPT 2018;

2. Mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh tiểu học/THCS/THPT trong chương trình GDPT 2018;

3. Kế hoạch rét mướto dục, nội dung Chương trình GDPT 2018;

4. Phương pháp dạy học theo yêu cầu của chương trình GDPT 2018 theo chương trình giáo dục phổ thông toàn thể và chương trình giáo dục môn học;

5. Đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông toàn thể và chương trình môn học;

6. Các điều kiện thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Mô đun 2 “Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát hành phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT” gồm 3 nội dung:

Xem nhiều hơn: Bài tập nguyên lý kế toán chương 3 (có hướng dẫn giải) – Tài liệu text

1. Các xu hướng hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT;

2. Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo môn học/hoạt động giáo dục trong Chương trình GDPT 2018;

3. Lựa chọn, xây dựng các chiến lược dạy học, giáo dục hiệu quả phù hợp với đối tượng học sinh tiểu học/THCS/THPT.

 • Bài thu hoạch Mô-đun 2: Kế hoạch Phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý Giai đoạn 0888806742

Mô đun 3 “Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học/THCS/THPT theo hướng sản xuất phẩm chất, năng lực” gồm 4 nội dung:

1. Các xu hướng hiện đại về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT;

2. Sử dụng phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập và kết quả đánh giá trong dạy học, giáo dục học sinh;

3. Xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh tiểu học/THCS/THPT về phẩm chất, năng lực;

4. Sử dụng và phân tích kết quả đánh giá theo đường phát triển năng lực để ghi nhận sự hiện đại của học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

 • Bài thu hoạch Mô đun 3: Phát triển chuyên môn của bản thân

Mô đun 4 “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT” 3 nội dung:

1. Những vấn đề bình thường về xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh ở trường tiểu học/THCS/THPT;

2. Xây dựng kế hoạch dạy học và rét mướto dục cá nhân trong năm học;

3. Phân tích và phát hành được chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong trường tiểu học/THCS/THPT.

Mô đun 5 “Tư vấn và giúp đỡ học sinh tiểu học/THCS/THPT trong hoạt động giáo dục và dạy học” gồm 3 nội dung:

1. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học/THCS/THPT;

2. Xây dựng, lựa chọn và thực hiện các chuyên đề về tư vấn tâm lý cho học sinh tiểu học/THCS/THPT (lồng ghép vào môn học/hoạt động giáo dục);

3. Xây dựng kênh thông tin về tư vấn trợ giúp học sinh tiểu học/THCS/THPT.

Mô đun 6 “Xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học/THCS/THPT” gồm 3 nội dung:

1. Sự cần thiết của việc thành lập văn hóa nhà trường tiểu học/THCS/THPT; vai trò của giáo viên, học sinh trong xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học/THCS/THPT;

2. Xây dựng và quảng bá các giá trị cốt lõi của nhà trường, lớp học xây dựng niềm tin cho mọi học sinh, đồng nghiệp vào các giá trị cốt lõi đó;

3. Xây dựng, thực hiện và giám sát đánh giá thực hiện kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện.

Mô đun 7 “Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường ở trường tiểu học/THCS/THPT” gồm 3 nội dung:

Xem nhiều hơn: Automated Answers, Resolution Bot | Intercom

1. Những vấn đề chung về xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong trường tiểu học; vai trò của giáo viên;

2. Các nguy cơ tiềm ẩn về tình trạng mất an toàn và bạo lực học đường trong trường tiểu học/THCS/THPT;

3. Xây dựng và thực hiện nguyên tắc ứng xử và an toàn học đường trong trường tiểu học/THCS/THPT.

Mô đun 8 “Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện réto dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học/THCS/THPT” gồm 3 nội dung:

1. Khái quát vai trò và lợi ích của sự gắn kết nhà trường với gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; trách nhiệm của giáo viên về vấn đề này;

2. Các nội dung phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh;

3. Xây dựng kế hoạch hành động phối hợp giữa réto viên và gia đình để thực hiện rét mướto dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong trường tiểu học/THCS/THPT.

Mô đun 9 “Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng vũ trang công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học/THCS/THPT” gồm 3 nội dung:

1. Vai trò của công nghệ thông tin, học liệu số và trang bị công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh tiểu học/THCS/THPT;

2. Các phần mềm và trang bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục học sinh ở trường tiểu học/THCS/THPT;

3. Ứng dụng công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh ở trường tiểu học/THCS/THPT.

2. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên theo Thông tư 17

Theo đó, giáo viên tự chọn các module cần bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của cá nhân trong từng năm đảm bảo thời lượng theo quy định. Sau đây là danh sách bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2020 theo thông tư 17 gồm 15 mô đun quy định mới.

Phẩm chất nhà réto:

 • Module GVPT 01: Nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo trong bối cảnh bây chừ
 • Module GVPT 02: Xây dựng phong cách của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh bây chừ
 • Module GVPT 03: Phát triển chuyên môn của bản thân

Chuyên môn nghiệp vụ:

 • Module GVPT 04: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
 • Module GVPT 05: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
 • Module GVPT 06: Kiểm tra, bình chọn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh.

Xây dựng môi trường giáo dục:

 • Module GVPT 07: Tư vấn và trợ giúp học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục
 • Module GVPT 08: Xây dựng văn hóa nhà trường trong các cơ sở giáo dục phổ thông
 • Module GVPT 09: Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường trong các cơ sở giáo dục phổ thông
 • Module GVPT 10: Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội:

 • Module GVPT 11: Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học sinh và các bên liên quan trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
 • Module GVPT 12: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
 • Module GVPT 13: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
 • Module GVPT 14: Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông
 • Module GVPT 15: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông

3. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học đầy đủ 45 Module

 • Module TH1: Một số vấn đề tâm lý học dạy học ở Tiểu học
 • Module TH2: Đặc điểm tâm lí của học sinh dân tộc ít người, học sinh có nhu cầu đặc biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn
 • Module TH3: Đặc điểm tâm lý của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và năng khiếu
 • Module TH4: Môi trường dạy học lớp ghép
 • Module TH5: Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghép
 • Module TH6: Kế hoạch dạy học ở lớp ghép
 • Module TH7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện
 • Module TH8: Thư viện trường học thân thiện
 • Module TH9: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh Tiểu học
 • Module TH10: Giáo dục hòa nhập cho trẻ em có khó khăn về nghe, nhìn, nói
 • Module TH11: Tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có khó khăn về học, về vận động
 • Module TH12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở Tiểu học
 • Module TH13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
 • Module TH14: Thực hành thiết kế bài học theo hướng dạy học tích cự
 • Module TH15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở Tiểu học
 • Module TH16: Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học
 • Module TH17: Sử dụng thiết bị dạy học ở Tiểu học
 • Module TH18: Lắp đặt, bảo quản thiết bị dạy học ở Tiểu học
 • Module TH19: Tự làm đồ dùng dạy học ở trường Tiểu học
 • Module TH20: Kiến thức, kĩ năng tin học chủ chốt
 • Module TH21: Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint trong dạy học
 • Module TH22: Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở Tiểu học
 • Module TH23: Mạng Internet – Tìm kiếm và khai thác thông tin
 • Module TH24: Đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học
 • Module TH25: Các kĩ thuật bổ trợ trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học
 • Module TH26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học
 • Module TH27: Kiểm tra đánh giá bằng nhận xét thể chất
 • Module TH28: Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số
 • Module TH29: Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
 • Module TH30: Hướng dẫn áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở Tiểu học trong điều kiện thực tế ở Việt Nam
 • Module TH31: Tổ chức dạy học cả ngày
 • Module TH32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học
 • Module TH33: Thực hành dạy học phân hóa ở Tiểu học
 • Module TH34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học
 • Module TH35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường Tiểu học
 • Module TH36: Các giải pháp sư phạm trong công tác giáo dục của người giáo viên chủ nhiệm
 • Module TH37: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học
 • Module TH38: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học
 • Module TH39: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học qua các môn học
 • Module TH40: Thực hành giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học qua các môn học
 • Module TH41: Giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục
 • Module TH42: Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong hoạt động ngoại khóa ở Tiểu học
 • Module TH43: Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở Tiểu học
 • Module TH44: Thực hành giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở Tiểu học
 • Module TH45: Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

 • Mẫu kế hoạch bồi dưỡng kém xuyên cá nhân

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Kinh nghiệm – Hướng dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *