Bài tập nguyên lý kế toán chương 3 (có hướng dẫn giải) – Tài liệu text

Bài tập nguyên lý kế toán chương 3 (có hướng dẫn giải) – Tài liệu text

Blog Học kế toán – http://tranngocminhhieu.com

Bài tập nguyên lý kế toán
Chương 3: TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP
Bài tập 1: Tại doanh nghiệp Sona, trong tháng 1/201X có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau
(ĐVT: 1000 đồng)
1. Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 500.000
2. Khách hàng X thanh toán tiền mua hàng bằng tiền mặt 0888806742
3. Xuất quỹ tiền mặt 5.000 hỗ trợ phong trào xây nhà tình thương của thành phố.
4. Xuất quỹ tiền mặt 0888806742 trả tiền mua nguyên vật liệu cho nhà cung cấp B.
5. Bổ sung vốn kinh doanh bằng tiền mặt 300.000
6. Xuất quỹ tiền mặt 0888806742 trả tiền vay dài hạn ngân hàng.
7. Vay ngắn hạn công ty Z một khoản tiền 0888806742 trong thời hạn 1 năm, đã nhập quỹ tiền
mặt.
8. Xuất quỹ tiền mặt 0888806742 nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà nước.
9. Thu khoản phải thu khác bằng tiền mặt 0888806742
10.Cuối kỳ kiểm kê quỹ phát hiện thừa một khoản tiền 1.000 không rõ nguyên nhân.
Yêu cầu:
1. Hãy phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên vào tài khoản tiền mặt.
2. Tính tổng phát sinh tăng, tổng phát sinh giảm và số dư cuối kỳ tài khoản tiền mặt.
Tài liệu bổ sung: Số dư đầu kỳ là 0888806742
Bài tập 2: Tại doanh nghiệp Lee Sin, trong tháng 1/201X có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
như sau (ĐVT: 1000 đồng)
A. Giá trị vốn đầu tư của CSH trên bảng cân đối kế toán ngày 31/12/201X là 0888806742
B. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ có liên quan đến vốn kinh doanh như sau:
1. Nhà nước cấp cho doanh nghiệp 1 tài sản cố định trị giá 300.000
2. Doanh nghiệp dùng quỹ đầu tư phát triển bổ sung vốn đầu tư CSH 0888806742
3. Nhận góp vốn tham gia liên doanh bằng tiền mặt 0888806742
4. Thực hiện bút toán kết chuyển nguồn vốn từ nguồn vốn đầu tư xây dựng chủ đạo sang

vốn đầu tư CSH 0888806742

5. Xuất quỹ tiền mặt trả lại vốn góp công ty A 0888806742

Quý khách đang xem: Bài tập nguyên lý kế toán chương 3 (có hướng dẫn giải) – Tài liệu text

Xem nhiều hơn: Cách chơi Taara Liên Quân 2021 | Cách lên đồ, bảng ngọc, combo chuẩn

Yêu cầu:
1. Hãy phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên vào tài khoản nguồn vốn đầu tư của
CSH
2. Tính tổng phát sinh tăng, tổng phát sinh giảm và số dư cuối kỳ của tài khoản vốn đầu
tư của CSH
Bài tập 3: Tại doanh nghiệp Ekko, trong tháng 1/201X có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như
sau (ĐVT: 1000 đồng).
1. Tài sản thừa chờ xử lý tại đơn vị được xử lý bằng cách ghi vào thu nhập khác 0888806742
2. Xuất quỹ tiền mặt nộp phạt tiền nộp trễ báo cáo tài chính cho cơ quan thuế 15.000
3. Nhận giấy báo có số tiền khách hàng A nộp tiền phạt do vi phạm hộp đồng mua hàng
0888806742
4. Ghi nhận gúa trị thanh lý tài sản cố định vào thu nhập khác 0888806742
5. Khoản nợ không ai đòi được tính vào thu nhập khác trị giá 5.000
6. Nhập quỹ tiền mặt tiền thanh lý công cụ, dụng cụ đã phân bổ hết giá trị 1.000

Yêu cầu:

1. Hãy phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên vào tài khoản thu nhập khác.

2. Thực hiện bút toán kết chuyển thu nhập khác vào lúc cuối kỳ, tính tổng phát sinh tăng,

tổng phát sinh giảm và số dư cuối kỳ tài khoản thu nhập khác.

Bài tập 4: Tại doanh nghiệp Yasuo, trong tháng 1/201X có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

liên quan đến chi phí quản lý doanh nghiệp như sau (ĐVT: 1000 đồng).

1. Tính lương phải trả cho bôn phận quản lý doanh nghiệp 30.000

2. Tính khấu hao phân bổ cho bộ phận quản lý doanh nghiệp 0888806742

3. Tiền điện, nước, điện thoại phải trả ở các bộ phận quản lý doanh nghiệp 15.000

4. Chi phí tiếp khách đã chi bằng tiền mặt được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp

5.000

5. Các chi phí khác đã chi bằng tiền mặt có liên quan đến bộ phận quản lý doanh nghiệp

0888806742

Yêu cầu:

1. Hãy phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên vào tài khoản chi phí quản lý doanh

nghiệp.

2. Thực hiện bút toán kết chuyển chi phi vào lúc cuối kỳ, tính tổng phát sinh tăng, tổng

phát sinh giảm và số dư cuối kỳ tài khoản thu nhập khác.

Bài tập 5: hãy ghi sổ kép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau đây.
1. Rút quỹ tiền mặt đem gửi vào ngân hàng 2.500.000
2. Mua hàng hóa nhập kho thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng 0888806742
3. Dùng lãi chưa phân phối bổ sung quỹ đầu tư phát triển là 0888806742
4. Dùng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản bổ sung vốn đầu tư của CSH 0888806742

5. Nhận bổ sung thêm vốn kinh doanh bằng tiền mặt 0888806742

6. Dùng lãi chưa phân phối bổ sung quỹ đầu tư phát triễn 0888806742 và quỹ khen thưởng phúc

lợi 0888806742

7. Nhập kho nguyên vật liệu trị giá 0888806742 và công dụng cụ trị giá 0888806742 chưa thanh toán

người bán.

8. Nhà nước cấp cho doanh nghiệp một lượng hàng hóa trị giá 0888806742 và một tài sản cố

định trị giá 0888806742

9. Xuất quỹ tiền mặt trả lương cho công nhân viên là 0888806742 và trả các khoản phải trả khác

là 0888806742

10. Nhân viên đơn vị thanh toán tạm ứng bằng lượng nguyên vật liệu trị giá 0888806742 và công

dụng cụ trị giá 0888806742

Bài tập 6: Anh Hiếu thành lập công ty với các thông tin như sau (ĐVT: 1000 đồng)

1. Chuyển khoản góp vốn vào tài khoản ngân hàng của công ty 1.000.000

2. Mua tài sản cố định hữu hình chưa thanh toán người bán X 500.000

3. Chuyển khoản trả tiền mua nguyên vật liệu cho người bán Y còn nợ 0888806742

Yêu cầu: định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập bảng cân đối kế toán sau khi kết thúc

các nghiệp vụ.

Xem clip hướng dẫn giải tại http://tranngocminhhieu.com/nguyen-ly-ke-toan-chuong-3

Xem nhiều hơn: Bài tập lập trình Hướng đối tượng tổng hợp

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Kinh nghiệm – Hướng dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *