Bài tập kế toán quốc tế – Tài liệu text

Bài tập kế toán quốc tế – Tài liệu text

Bai tap
Câu 1. Cty TVT sở hữu 1 ô tô vận tải có nguyên giá lá 40,000, thời gian sử dụng dự kiến
5 năm, giá trị thu hồi ước tính 2,000. phương pháp khấu hao đều theo thời gian được sử
dung trong việc xác định chi phí khấu hao. Hãy ghi bút toán nhật ký theo các tình huống
sau:
1, Ô tô vận tải được bán sau 2 năm sử dụng thu bằng tiền mặt với giá 26,500
2, Sau 3 năm sử dụng ô tô vận tải được trao đổi lấy1 ô tô vận tải khác với giá là 37,000.
Gía của ô tô mang đi được chấp nhận là 24,000
3, Sau 7 năm sử dụng ô tô vận tải được thanh ly và không thu về được 1 khoản tiền nào.
Câu 2. Ghi bút toán nhật ký
Ngày 14/2, thiết bị văn phòng có nguyên giá 16,000 được chuyể— giao cho người mua
phế liệu. Cty không nhậ— được số tiề— nào từ người mua phế liệu. vào thời điểm thanh
lý khấu hao lũy kế của thiết bị này là 14,900
Ngày ¼ cty bán đất và tòa nhà với giá 680,000, thu được 280,000 tiề— mặt và một
thương phiếu phải thu 400,000 có thời hạ— 5 năm và lãi suất 10% năm. biết rằng nguyên
giá của đất là 160,000 tòa nhà là 340,000. Khấu hao lũy kế của tòa nhà đế— ¼ là 120,000
Ngày 10/8 Cty trao đổi một thiết bị cũ lấy 1 thiết bị mới. Thiết bị cũ có nguyên giá
15,000, khấu hao lũy kế 11,000. Giá của thiết bị mới là 18,000. Giá của thiết bị cũ được
chấp nhậ— là 5,500. phầ— chênh lệch được công ty thanh toán bằng tiền.
Ngày 10/9, Cty đổi một thiết bị sả— xuất cũ lấy mới. Thiet bị cũ có nguyên giá là
120,000, khấu hao lũy kế 50,000. Giá của thiết bị mới là 160,000 giá trao đổi theo thỏa
thuậ— của thiết bị cũ là 45,000. Số còn lại cty phát hành thương phiếu hẹ— trả thời hạ—
2 năm lãi suất 9%
Câu 3. Một cty mua một thiết bị vào 2/ 1 của năm hiện hành với giá trị là $1,0888806742 và
giá trị thanh lý dự kiến là 0888806742. hãy tính toán chi phí khấu hao tính theo 3 phương
pháp (đường thẳng, sản lượng và số dư giảm dần) cho từng năm đối với thiết bị này, biêt
rằng thiết bị này dự tính có thời gian sử dụng bổ ích là 5 năm hoặc sẽ sử dụng được

0888806742 giờ trong đó số giờ làm việc hàng năm tương ứng là: 4.000, 8.000, 0888806742,

0888806742, 2.000 giờ

Câu 4: Ngày 2/1/2007 cty có mua 1 xe tải thanh toán bằng tiền với giá trị là $0888806742. xe

tải này được ứơc tính có thời gian sử dụng là 7 năm và sẽ có 1 giá trị thải hồi là $3.000.

Cty áp dụng phương pháp tính khấu hao theo đường thẳng. Hãy lập các bút toán nhật ký

để ghi nhận việc giảm tài sản tại ngày 1/9/2011 trong 2 trường hợp giả định sau đây:

• A. xe tải này sẽ được đổi lấy 1 xe mới hơn có giá trị là $0888806742 biết rằng

cty phải trả thêm 1 khoản tiền là $0888806742

• B. xe tải này sẽ được đổi lấy một xe mới hơn có giá trị là 0888806742 biết rằng

cty phải trả thêm 1 khoản tiền là 0888806742

Câu 5: trong 3 năm cty Rollin có phát sinh một số nghiệp vụ sau

Năm 2010

– 17/4 Mua 1 xe tải từ Cty Auto giá $0888806742, đã thanh toán bằng tiền $3.955 và phần còn

lại thanh toán bằng cách phát hành 1 thương phiếu với thời hạn là 90 ngày lãi suất 9%.

chiếc xe này được ước tính sử dụng trong 4 năm và giá trị thanh lý là 1.200. cty khấu hao

xe này theo phương pháp số dư giảm dần.

– 18/4 trả $467 tiền lắp đặt phần máy kéo theo vào xe tải đã mua

– 16/7 thanh toán toàn bộ lãi của thương phiếu và làm mới thương phiếu với thời hạn 60

ngày, lãi suất 10%

– 14/9 thanh toán vốn gốc và lãi cho cty Auto

-31/12 ghi chép bút toán điều chỉnh về khấu hao xe, khoá sổ các tài khoản phù hợp

Năm 2011

– 4/1 thanh toán tiền garage để sửa chữa cho xe là $158

– 7/1 chi trả $1050 tiền lắp đặt hệ thống gas toả nhiệt cho xe hơi. Việc này đã làm cho xe

kéo dài thêm 1 năm 8 tháng sử dụng nữa và giá trị thanh lý là $2,400

– 31/12 ghi chép bút toán điều chỉnh về khấu hao xe, khoá sổ các tài khoản phù hợp

Năm 2012

– 30/3 Rollin quyết định ngưng kinh doanh và bán xe này với giá $5.320

Câu 6: ngày 1/4/2010 cty quyết định bán 1 thiết bị có nguyên giá là $0888806742 để nhận về 1

khoản tiền là $0888806742. thiết bị này dự kiến có giá trị thu hồi là $5000 thời gian sử dụng

hữu ích là 10 năm. Cty áp dụng phương pháp theo số dư giảm dần vào ngày 31/12/2009

khấu hao luỹ kế của máy này là $0888806742. lập bút toán nhật ký để ghi chép quá trình bán

thiết bị của cty.

Câu 7: hàng tồn kho của cty Hướng Dương đã bị thiêu hủy do hỏa hoạn. may mắn kế

Quý khách đang xem: Bài tập kế toán quốc tế – Tài liệu text

toán còn lưu trữ 1 số thông tin như sau
Doanh thu bán hàng 2,100,000
Hàng bán trả lại 75,000
Giảm giá hàng bán 100,000
Hàng mua 1,700,000
hàng tồn kho đầu kỳ 295,000
Chiết khấu thanh toán hàng mua được hưởng 45,000
Chi phí vận chuyển mua hàng 20,000
Hãy ước tính giá trị của hàng tồn kho bị tiêu hủy do hỏa hoan biết rằng tỷ lệ lãi gộp của
cty trung bình là 20%
Câu 8: Cty Lopic là một đơn vị thương mại áp dụng phương pháp tính giá trị hàng tồn
kho theo phương pháp giá bán lẻ. Tài liệu sau đây lấy tử sổ kế toán của cty trong kỳ kế
toán hiện tại
Giá gốc Giá bán lẻ
Hàng tồn kho đầu kỳ $148,600 $245,200
Hàng mua thuần 677,400 1,229,800
Doanh thu bán hàng 1,200,000
ước tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ theo phương pháp giá lẻ.
Câu 9: Công ty TNHH An Khánh kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
thuế. Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp nhập trước xuất trước có số liệu liên quan
hoạt động kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận như sau:
Số dư đầu kỳ của một số tài khoản:
Tài khoản 131 (dư nợ) 0888806742
Tài khoản 0888806742 sản phẩm) 0888806742
Tài khoản 0888806742 sản phẩm) 0888806742
Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ:
Công ty Hà Phương báo cáo chấp nhận lô hàng 5.000 sản phẩm gửi bán đi từ kỳ trước

đơn giá bán 30đ/sp chưa bao gồm 10% thuế GTGT, khách hàng chưa thanh toán.

Nhận được giấy báo có của ngân hàng SHB về số tiền của công ty Hòa Phát trả nợ cho

công ty là 0888806742 đ

Công ty Hà Phương trả lại 100 sản phẩm do kém phẩm chất, công ty đã nhận và nhập kho
san phẩm.
Xuất bán theo phương thức trả chậm cho công ty Minh Phương 0888806742 sản phẩm, đơn
giá bán trả ngay 33 đ/sp đã bao gồm 10% thuế GTGT giá bán trả góp là 35đ/sp. Công ty
Minh Phương phải trả trong vòng 10 tháng.
Nhập kho 5.000 sản phẩm (trên hóa đơn là 5500) đơn giá 22 đ/kg chưa thuế GTGT 10%
chi phí vận chuyển về kho là 2.200 đ đã bao gồm thuế GTGT 10%. Số hàng thiếu thủ kho
lập biên bản hàng thiếu chưa rõ nguyên nhân. Sau đó bên bán báo lại là do giao nhầm
hàng và đã xuất kho giao ngay số hàng thiếu
Câu 10: Ngày 15/1 Cty A bán 1 lô sản phẩm cho cty B số lượng 200 kg đơn giá 1kg là
$50 thuế GTGT 10%. Vời tỷ lệ chiết khấu 1% nếu thanh toán trong vòng 10 ngày. Khi
nhận hàng cty B phát hiện một số hàng kém phẩm chất và đã yêu cầu giảm giá với số tiền
là $500, đồng thời 1 số hàng bị hỏng trị giá $1,000 đã lập biên bản để trả lại và đã được

doanh nghiệp chấp thuận vào ngày 20/1/N.Ngày 23/1 cty B trả tiền bằng tiền gửi ngân

hàng. Giá vốn hàng bán là $40/1kg

Câu 11: Cty A hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính

thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 3 có các tài liệu sau:

Ngày 2/3 xuất kho bán 1 lô hàng trị giá xuất kho: 60,000, giá bán chưa thuế 70,000 thuế

GTGT 10% đã thu bằng tiền gửi ngân hàng.

Ngày 10/3 xuất kho bán 1 lô hàng giá xuất kho 70,000 Gía bán chưa thuế 85,000 thuế

GTGT 10%, chiết khấu thương mại 2%do mua hàng với số lượng lớn. Tiền đã thu 22,000

số còn lại chưa thanh toán.

Ngày 15/3 cty C ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng số tiền 50,000

Ngày 20/3 xuất giao hàng cho cty C giá bán chưa thuế 60,000 thuế GTGT 10% giá xuất

kho 45,000

Ngày 25/3 cty C trả nốt số tiền hàng còn nợ, cty C được hưởng chiết khấu 1% trên doanh

thu do thanh toán sớm.

26/3 gửi đại lý Hà An bán 1 lô hàng giá vốn 200,000 giá giao đại lý chưa thuế là 300,000

thuế GTGT 10%. Hoa hông đại lý 2% thuế GTGT 10%

Ngày 29/3 đại lý Hà An thanh toán tiền hàng cho Cty

Xem nhiều hơn: Phân tích Vội vàng khổ 2 (9 Mẫu)

Câu 12: Cty sử dụng pp KKTX trong tháng có nghiệp vụ kt phát sinh sau:
Ngày 2/3 cty mua hàng trị giá $300,000 trả tiền ngay.
5/3 mua hàng trả chậm của cty B trị giá $200,000 đk tt 2/10 n/40
7/3 thanh toán cước vận chuyển mua hàng của cty B là $300
10/3 trong số hàng mua tại nghiệp vụ 2 cty trả lại 1 phần hàng mua cho bên bán với trị
giá $2,000
Ngày 14/3 thanh toán tiền mua hàng cho cty B ở nghiệp vụ 2
Cty bán hàng vào ngày 1/6 với giá trị $200 thuế GTGT 10%, điều kiện 2/10, n/30
FOBshipping point Ngày 07 tháng 6 cty nhận được một số hàng bán bị trả lại với giá $50.
chi phí vận chuyển cty đã trả $20. Ngày 9/6 cty nhận được tiền từ khách hàng định khoản
các nghiệp vụ trên
Cho tình hình về TSCĐ của công ty AAA trong tháng 3/N như sau:
1. Mua 1 máy văn phòng đã đưa vào sử dụng, cam kết thanh toán bằng thương
phiếu. Tổng số tiền phải trả ghi trên thương phiếu là 7,000 thời hạ— 90 ngày lãi
suất 9%.
2. Tiế— hành bán 1 số thiết bị văn phòng nguyên giá 2,000, hao mòn lũy kế đế—
1/1/— là 1,350. Số khấu hao phải trích bổ sung là 80. Thu hồi từ bán trang bị bằng
tiề— gửi ngân hàng là 400
3. Thực hiệ— hợp đồng trao đổi 1 số máy vi tính cũ lấy mới. Nguyên giá số máy
tính đem đổi là 8,000, hao mòn luỹ kế 5,000. Giá trị trao đổi của số máy cũ
2,850. Số máy tinh mới đổi về có nguyên giá là 6,500. Phầ— chênh lệch đã được
cty trả bằng chuyể— khoản.
4. Thanh toán chi phí sửa chữa TSCĐ trong tháng là 3,500 bằng tiề— gửi ngân hàng
trong đó:
a. chi phí bảo dưỡng thường xuyên cho thiết bị sả— xuất là 750

b. Chi phí sửa chữa lớ— 1 dây chuyề— sx 2,750. Sau khi sửa chữa thời gian

của TSCĐ này được kéo dài thêm 2 năm so với thời gian ước tính ban đầu.

5. Đem đổi 1 máy phát điệ— có nguyên giá 22,800, hao mòn lũy kế 3,800, để lấy 1

ô tô vậ— tải có gía trị là 18,000. phầ— chênh lệch đã thanh toán đủ bằng tiề—

gửi ngân hàng. Giá trị trao đổi của máy phát điệ— là 19,500

Yêu cầu:
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Phân biệt trường hợp trao đổi tscđ tương tự và không tương tự, so sánh phương pháp

hạch toán .

Câu 13: ngày 1/5 cty chuyển sang nơi làm việc mới và đã trả tiền thuê văn phòng cho 3 tháng
đầu tiên là 3,600
-cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong tháng 5 nhưng chưa thu tiền và chưa ghi nhận doanh
thu tổng giá trị $1,800
-giá trị văn phòng pham còn lại ngày 31/5 trị
giá $400 giá trị ghi sổ là $700
-thời hạn sử dụng của trang bị văn phòng ước tính là 5 năm vũ trang nay mua ngày 16/5 giá mua
200,000
– ngay 28/5 thực hiện dịch vụ cho khách hàng có giá trị 4,300 cty chưa ghi nhận doanh thu ,
dịch vu nay khach hang da ung truoc tien.
-tiền lương tháng của nhân viên là $1,100 nhưng chưa trả
yêu cầu:
1. lập các bút toán điều chỉnh cần thiết vào ngày 31/5
2. xác định lợi nhuận của tháng 5
Câu 14: Hãy ghi bút toán điều chỉnh cho các trường hợp sau biết rằng cty này có năm tài
chính kết thúc ngày 31/12 hàng năm
a. tài khoản bảo hiểm trả trước thể hiện 1 số dư bên nợ là $2,340. Số dư này cho biết đây chỉ
là phí của 1 hợp đồng bảo hiểm 3 năm và nó được mua của Cty AAA vào ngày 1/10 của
năm hiện hành.
b. Tài khoản vật dụng văn phòng có số dư bên nợ là 400 cho đến hết năm thì giá trị vật dụng
còn lại của văn phòng đã kiểm tra và xác định còn lại là $80.
c. vào ngày 1/11/ của năm hiện hành tài khoản doanh thu nhận trước được ghi bên có với số
tiền là $1,500. số tiền này thể hiện lựơng doanh thu tiền cho thuê của 3 tháng, bắt đầu từ
ngày 01/11.
d. khấu hao ước tính cho thiết bị văn phòng là $600

e. Cty có 3 nhân viên văn phòng. Môĩ ngày họ làm việc sẽ có 1 khoản thu nhập là $100. Cty
làm việc 1 tuần là 5 ngày và kết thúc 1 tuần là vào ngày thứ, toàn bộ nhân viên này sẽ được
chi trả tiền lương lần cưối cùng trong tháng là vào thứ 6(26/12)
Câu15. lập bảng điều hòa ngân hàng
Cty Wow là một cty tư vấn luật. Báo cáo ngân hàng của cty này vào ngày 30/9 cho thấy 1 số dư
tiền tại ngân hàng là $3,024 trong khi đó trên sổ cái tài khoản của cty thì cho thấy 1 số dư tiền
là $995. bên cạnh những thông tin này cty còn cung cấp những thông tin sau:
a. Ngân hàng đã tính cty 1 khoản phí là $25 cty chưa ghi.
b ngày 30/9 có nhận 1 séc số tiền là $40,000. vào thời gian sau giờ làm việc của ngân hàng, do
vậy báo cáo của ngân hàng không bộc lộ số tiền này.
c. một tờ sec phát hành bởi cty có giá trị là 654 đã được vào sổ của cty 2 lần
d. có 1 sec số 321 trị giá 0888806742 Cty đã phát hành và đã ghi trên sổ nhật ký nhưng ngân hàng
chưa trả.
e. Có một sec số 512 số tiền là 6.000 trả cho cty Kaka nhưng lại đưoc kế toán của cty ghi nhầm
là 5.900 số chênh lệch 100 phải được điều hoà.
f. Báo cáo ngân hàng chỉ ra có một séc khống nhận được của khách hàng mà trước đây kế toán
đã ghi vào sổ là $500
g. NH đã thay mặt cty nhận 1 khoản thương phiếu phải thu là 0888806742 trong đó bao gồm cả
2.000 tiền lãi. số tiền này kế toán cty chưa ghi.
Câu 16: Cty Đại lộc là một công ty sản xuất. Báo cáo ngân hàng của công ty này vào ngày
31/12 cho thấy 1 số dư tiền tại ngân hàng là $26,050 trong khi đó trên sổ cái tài khoản của
công ty thì cho thấy 1 số dư tiền là $14,000. bên cạnh những thông tin này công ty còn cung
cấp những thông tin sau:
a: Ngân hàng đã tính công ty 1 khoản phí là $50 nhưng thực chất công ty không phải chịu
khoản phí này.
b: ngày 31/12 có nhận 1 séc số tiền là $40,000. vào thời gian sau giờ làm việc của ngân hàng,
do vậy báo cáo của ngân hàng không bộc lộ số tiền này.

c: một tờ sec phát hành bởi cty có giá trị là $600 đã được vào sổ của cty 2 lần

d: có 1 sec số 321 trị giá $0888806742 Cty đã phát hành và đã ghi trên sổ nhật ký nhưng ngân hàng

chưa trả.

e: Có một sec số 512 số tiền là 6.000 trả cho công ty Kaka nhưng lại đưoc kế toán của công ty
ghi nhầm là 6,500 số chênh lệch phải được điều hoà.
f: Báo cáo ngân hàng chỉ ra có một séc khống nhận được của khách hàng mà trước đây kế toán
đã ghi vào sổ là $1000
G: NH đã thay mặt công ty nhận 1 khoản thương phiếu phải thu là $0888806742 trong đó bao gồm
cả $2,000 tiền lãi. số tiền này kế toán công ty chưa ghi
Yêu cầu: lập bảng điều hòa ngân hàng và ghi các but toán cần thiết.
Câu 17: Cty Viskin có các nghiệp vụ kinh tế như sau
1/4 bán 1 số hàng có giá trị $2,500 cho cty Arthur. Chấp nhận 1 tờ thương phiếu thời hạn 90
ngày lãi xuất 10%.
15/4 xoá sổ khoản nợ $1,500 của cty Network
30/4 chấp nhận 1 tờ thương phiếu phải thu có trị giá $6,800,12%, thời hạn 30 ngày từ khoản nợ
của cty calvin
30/5 thương phiếu của cty calvin đã thu được đủ về cho cty.
Ngày 15/7 cty Network đã thanh toán 1,000 cho khoản nợ đã xoá sổ vào ngày 15/4
Ghi but toán nhật ký cho các nghiệp vụ trên.
Câu 18: Cty Time work có các nghiệp vụ kinh tế sau:
Vào ngày 4/5 cty mua 1000 CK SSDB của cty hoa lan với giá $100/cp, và trả thêm $2000
phí hoa hồng cho người môi giới.
Ngày 1/7 cty nhân đc cổ tức = co phieu với ty le 1/5 cổ phiếu nắm giữ từ cty hoa lan.
Ngày 15/9 cty quyết định bán 600 cổ phiếu đã mua ở nghiệp vụ a với giá bán là $100/cp. Đồng
thời cty phải trả thêm $1000 cho người môi giới.
Voà thời điểm kết thúc niên độ của cty (31/12) cty đánh giá lại giá trị của chứng khoán theo giá

thị trường công bố cho lô cổ phiếu của cty hoa lan là $100/1CP.

Câu 19: Cty Time work có các nghiệp vụ kinh tế sau:

Vào ngày 4/5 cty mua 600 cổ phiếu của cty hoa lan với giá $120/cp, và trả thêm $750 phí hoa

hồng cho người môi giới.

Ngày 1/7 cty nhân đc cổ tức với số tiền là $2.5 đối với 1 cổ phiếu nắm giữ từ cty hoa lan.

Ngày 15/9 cty quyết định bán 300 cổ phiếu đã mua ở nghiệp vụ a với giá bán là $125/cp. Đồng

thời cty phải trả thêm $450 cho người môi giới.

Xem nhiều hơn: Hướng dẫn bổ nhiệm phó giám đốc Công ty TNHH Một thành viên ?

Voà thời điểm kết thúc niên độ của cty (31/12) cty đánh giá lại giá trị của chứng khoán theo giá
thị trường công bố cho lô cổ phiếu của cty hoa lan là 37,475
Câu 20: Dưới đây là 1số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm 2010 và 2011 của cty Nam
cường cty này có năm tài chính kết thúc 31/12
A2/4 cty bán chịu 1 số hàng cho Cty A gía 2000 thue GTGT 10% với điều kiện thanh toán 2/10
n/30
4/4 nhận được 1 tờ thương phiếu do cty A phát hành để thanh toán nợ của mình với thời hạn 30
ngày, lãi suất 12%
4/5 nhận được thanh toán 1 phần của Cty A bao gồm $1200 nợ gốc và toàn bộ số tiền lãi, đồng
thời phát hành tiếp 1 thương phiếu có thời hạn 60 ngày lãi suất 14% cho tiền nợ 1,000 còn lại
4/6 chiết khấu thương phiếu của A tại ngân hàng ANZ với lãi suất áp dụng 16%
Câu 21: Dưới đây là 1số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm 2010 và 2011 của cty Nam
Vang. cty này có năm tài chính kết thúc 31/12
2/2 cty bán chịu 1 số hàng cho JMS gía 1,680 với điều kiện thanh toán 2/10 n/30
4/3 nhận được 1 tờ thương phiếu do cty JMS phát hành để thanh toán nợ của mình với thời hạn
30 ngày, lãi suất 12%
¾ nhận được thanh toán 1 phần của JMS trong tổng số nợ 0888806742 trong đó bao gồm 680 là nợ
gốc và 16.82 là toàn bộ số tiền lãi, đồng thời phát hành tiếp 1 thương phiếu có thời hạn 60 ngày
lãi suất 12% cho tiền nợ 1,000 còn lại
15/4 chiết khấu thương phiếu của JMS tại ngân hàng vietcombank với lãi suất áp dụng 14%
Câu 22: Công ty ViNa hoạt động trong lĩnh vưc thương mại và dịch vụ. trong tháng 12/2012 tại
Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
Ngày 1/2 Công ty kí một hợp đồng cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong thời hạn 6
tháng, tổng giá trị hợp đồng là 0888806742. việc thanh toán và giao hóa đơn sẽ được tiến hành
vào ngày 30/7. (biết chi phí cho việc cung cấp dịch vụ trong tháng 2 công ty đã hạch toán
vào tài khoản 154 là $3000)
Ngày 3/2 Mua một vũ trang văn phòng mới giá mua $20,000 thuế GTGT 5%, chi phí vận
chuyển đã chi bằng tiền mặt là $1,250, chi phí nhân công lắp đặt thuê ngoài chưa trả
$400. thời gian sử dụng trang bị là 10 năm. Công ty áp dụng khấu hao theo phương pháp

đường thẳng.

Ngày 5/2 Mua hàng của nhà cung cấp A là $4,200 Thuế GTGT 10% chưa trả tiền công ty

được hưởng chiết khấu 2% trên giá trị hàng mua thuần nếu thanh toán trong vòng 10

ngày,

Ngày 10/2/2013 cty quyết định thanh lý 1 thiết bị có nguyên giá là $0888806742 để nhận về 1

khoản tiền là $0888806742. thiết bị này dự kiến có giá trị thu hồi là $5000 thời gian sử dụng

hữu ích là 10 năm. Cty áp dụng phương pháp theo phương pháp đường thẳng 30/1/2013

khấu hao luỹ kế của máy này là $0888806742.

Ngày 12/2 Công ty thanh toán số tiền nợ cho nhà cung cấp A.

Ngày 13 /2 Xuất kho hàng hóa bán cho công ty TT với giá $45,000, thuế GTGT 10%

công ty TT đã thanh toán ngay bằng tiền mặt. Giá vốn hàng bán là 30,000.

Ngày 15/2 khách hàng trả nợ tiền hàng mua ngày 29/1 là $2,940 bằng tiền gửi ngân hàng

sau khi đã trừ chiết khấu thanh toán 2%

Tiền lương phải trả cho bộ phận quản lý là $2,000

Yêu cầu:

a Định khoản các nghiệp vụ phát sinh, lập các bút toán điều chỉnh cần thiết

b Lập báo cáo kết quả kinh doanh biết thuế thu nhập doanh nghiệp là 15%

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Đánh giá – Review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *