Bài tập kế toán quản trị có đáp án tham khảo

Bài tập kế toán quản trị có đáp án tham khảo

bài tập kế toán quản trị chi phí là một trong những tài liệu được nhiều sinh viên và người mới đi làm quan tâm. dưới đây, kế toán việt hưng sẽ tổng hợp một số bài tập kế toán quản trị có đáp án tham khảo về chi phí để các bạn tham khảo nhé. 

bài tập kế toán quản trị có đáp án tham khảo

1. bài tập kế toán quản trị về phân loại chi phí

các chi phí phát sinh tại một công ty may x, với mỗi khoản mục chi phí, hãy chỉ rõ nó bao gồm những chi phí nào? biết công ty tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng và tính lương nhân viên may theo lương sản phẩm. ngoài ra lương nhân viên sửa máy và lương nhân viên bán hàng là cố định.

Quý khách đang xem: Bài tập kế toán quản trị có đáp án tham khảo

ĐÁp Án

1. biến phí: a, b, e                                        2. Định phí: c, d, f, g, h, i 

3. chi phí thời kỳ: c, f , i, j                            4. chi phí sản phẩm: a, b, d, e, g, h 

5. chi phí quản lý: i                                       6. chi phí bán hàng: f, j 

7. chi phí nvl trực tiếp: a                             8. chi phí nhân công trực tiếp: b

9. chi phí sản xuất chung: d, e, g, h            10. chi phí sản xuất: d, e, g, h

2. bài tập ứng dụng báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí để phân tích kịch bản

có số liệu về hoạt động sản xuất và kinh doanh tại công ty việt hưng với sản phẩm laptop hiệu xxx trong tháng 9 như sau : sản lượng sản xuất và tiêu thụ 0888806742 sản phẩm, với giá bán 5$ / sản phẩm, biến phí 3$ / sản phẩm, định phí trong tháng 0888806742 $.

kịch bản 1 : dự đoán nhu cầu thị trường thay đổi

qua hoạt động marketing, công ty dự đoán sản lượng bán trong tháng tới tăng 5%. trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, công ty nên thực hiện phương án này hay không ?

ĐÁp Án

∆ doanh thu = p1 * q1 – p0 * q0 = 5 * 0888806742 * 1,05 – 5 * 0888806742 = 2.500

∆ biến phí = v1 * q1 – v0 * q0 = 3 * 0888806742 * 1,05 – 3 * 0888806742 = 1.500

∆ Định phí = 0

⇒ ∆ lợi nhuận thuần = 2.500 – 1.500 = 1.000

công ty nên thực hiện kịch bản này

kịch bản 2: thay đổi định phí và doanh thu

công ty hy vọng nếu tăng thêm chi phí quảng cáo mỗi tháng 3.000 $ thì doanh thu sẽ tăng 20% (giá bán không đổi). hãy xem xét quyết định này (giả sử các yếu tố khác không đổi).

ĐÁp Án

công thức:

doanh thu thay đổi là do tác động của giá bán hoặc sản lượng.

 • nếu doanh thu thay đổi là do tác động của giá bán ( số lượng không đổi ) thì tvc không bị ảnh hưởng
 • nếu doanh thu thay đổi là do tác động của lượng bán ( giá bán không đổi ) thì tvc sẽ thay đổi
 • khi sản lượng thay đổi thì tfc không đổi.

doanh thu tăng 20% ( giá bán không đổi )
p1 = p0 = 5 $ / sản phẩm , q1 = 0888806742 * ( 0888806742% ) = 0888806742

∆ doanh thu = p1 * q1 – p0 * q0 = 5 * 0888806742 – 5 * 0888806742 = 0888806742

∆ biến phí = v1 * q1 – v0 * q0 = 3 * 0888806742 – 3 * 0888806742 = 6.000

∆ Định phí = 3.000

=> ∆ lợi nhuận thuần = 0888806742 – 6.000 – 3.000 = 1.000

=> công ty nên thực hiện kịch bản này.

kịch bản 3 : thay đổi giá bán và biến phí

do tình hình khan hiếm nguyên vật liệu nên biến phí đơn vị tăng lên 3,1 $/ sản phẩm và công ty quyết định tăng giá bán lên 5,2 $ / sản phẩm và vì vậy khối lượng tiêu thụ giảm chỉ còn 9.000 sản phẩm. công ty có nên chọn phương án này không ?

ĐÁp Án

∆ doanh thu = p1 * q1 – p0 * q0 = 5,2 * 9.000 – 5 * 0888806742 = – 3.200

∆ biến phí = v1 * q1 – v0 * q0 = 3,1 * 9.000 – 3 * 0888806742 = – 2.100

∆ Định phí = 0

∆ lợi nhuận thuần = – 3.200 – ( – 2.100 ) = – 1.100

⇒ công ty không nên thực hiện kịch bản này.

kịch bản 4: phương án tổng hợp

công ty định giảm giá bán 0,4$/sản phẩm và tăng cường quảng cáo thêm 5.000$. với kịch bản này, dự đoán khối lượng tiêu thụ sẽ tăng thêm 40%. công ty có nên thực hiện phương án này hay không?

Xem nhiều hơn: Học Bá Là Gì – Phân Biệt Học Bá

ĐÁp Án

∆ doanh thu = p1 * q1 – p0 * q0

= ( 5 – 0,4 ) * 0888806742 * 1,4 – 5 * 0888806742 = 0888806742

∆ biến phí = v1 * q1 – v0 * q0 = 3 * 0888806742 * 1,4 – 3 * 0888806742 = 0888806742

∆ Định phí = 5.000

∆ lợi nhuận thuần = 0888806742 – 0888806742 – 5.000 = – 2.600

⇒ công ty không nên thực hiện kịch bản này.

kịch bản 5: thay đổi kết cấu hàng bán và đơn giá bán

công ty việt hưng muốn mua cùng lúc 2.000 laptop hiệu yyy của công ty kim anh với điều kiện hai bên thỏa thuận được giá ( giá này phải nhỏ hơn giá bán lẻ hiện tại ). vậy công ty kim anh nên định giá 1 bút bi là bao nhiêu để có mức lợi nhuận tăng thêm là 1.000 $ ?

ĐÁp Án

do số dư đảm phí hiện tại đã đủ bù đắp định phí hiện tại ( không phát sinh thêm định phí mới ). công ty kim anh muốn đạt được mức lợi nhuận tăng thêm là 1.000$.

Đơn giá bán là p.

biến phí đơn vị là 3 $ / sản phẩm.

lợi nhuận mong muốn = ( p – 3 ) * 2.000 = 1.000 p = 3,5 $/ sản phẩm

3. bài tập kế toán quản trị về dự toán chi phí

tại doanh nghiệp sản xuất việt hưng dự kiến tổng sản phẩm k tiêu thụ trong năm 20×1 là 0888806742 sản phẩm với số lượng sản phẩm tiêu thụ từng quý lần lượt là 0888806742, 0888806742, 0888806742, 0888806742 sản phẩm. công ty căn cứ vào kế hoạch tiêu thụ sản phẩm k, dự kiến sản phẩm tồn kho cuối quý bằng 20% nhu cầu tiêu thụ của quý sau, dự kiến tồn kho cuối năm là 3.000 sản phẩm.

Để sản xuất sản phẩm k trên, công ty lập dự toán vật liệu r và chi phí nhân công trực tiếp như sau:

– yêu cầu tồn kho vật liệu cuối quý bằng 10% nhu cầu vật liệu cần cho sản xuất ở quý sau, tồn kho vật liệu cuối năm là 7.500 kg.

– giá trị nvl được trả ngay bằng tiền mặt 50% trong quý, số còn lại trả vào quý sau. khoản nợ phải trả người bán năm 20×0 là 0888806742 đ.

– Định mức nvl cho kỳ kế hoạch là 5kg/ sản phẩm

– Đơn giá mua nvl là 0,6 đ/ kg.

Định mức thời gian cho một sản phẩm k : 0,4 đ/ giờ

– Đơn giá một giờ công
công lao : 15 đ/giờ

ngoài ra, công ty lâm hiếu có chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm k theo số giờ công phu trực tiếp. Đơn giá phân bổ phần biến phí 4đ/giờ. tổng định phí sản xuất chung dự kiến phát sinh hàng quý là 0888806742 đ, trong đó khấu hao tscĐ hàng quý là 0888806742 đ.

yêu cầu lập dự toán sản xuất, dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, dự toán chi phí nhân công trực tiếp, dự toán chi phí sản xuất chung và dự toán thành phẩm cuối kỳ.

ĐÁp Án

dỰ toÁn sẢn xuẤt
sản phẩm k – năm 20×1

 • dự toán sản phẩm tồn kho đầu quý 1 năm nay = dự toán sản phẩm tồn kho cuối quý 4 (năm trước) = 20% * nhu cầu tiêu thụ của quý 1 năm nay = 20% * 0888806742 = 2.000
 • dự toán sản phẩm tồn kho cuối quý 4 năm nay = Đề cho (căn cứ vào kế hoạch của công ty).

dỰ toÁn chi phÍ nguyÊn vẬt liỆu trỰc tiẾp
vẬt liỆu r nĂm 20×1

 • dự toán nguyên vật liệu đầu quý 1 năm nay = dự toán nguyên vật liệu cuối quý 4 (năm trước) = 10% * nhu cầu vật liệu cần cho sản xuất của quý 1 năm nay = 10% * 0888806742 = 7.000
 • dự toán nguyên vật liệu cuối quý 4 năm nay = Đề cho (căn cứ vào kế hoạch của công ty).

dỰ toÁn chi phÍ nhÂn cÔng trỰc tiẾp

dỰ toÁn chi phÍ sẢn xuẤt chung

dỰ toÁn tỒn kho thÀnh phẨm cuỐi kỲ

4. bài tập kế toán quản trị về định giá bán sản phẩm

4.1 bài toán 1

công ty việt hưng đang dự kiến sản xuất một loại sản phẩm mới x với các số liệu kế hoạch có liên quan như sau:

– sản lượng dự kiến hàng năm: 0888806742đ/sp

– biến phí đơn vị:

+ nguyên liệu trực tiếp: 8.000đ/sp

+ công trạng trực tiếp: 0888806742đ/sp

+ biến phí sxc: 3.000đ/sp

+ biến phí bh và qldn: 2.000đ/sp

tổng định phí phân bổ cho sản phẩm mới hàng năm:

+ Định phí sxc: 0888806742.000đ

+ Định phí bh và ql: 0888806742đ

vốn đầu tư để sản xuất sản phẩm này ước tính là 0888806742đ. công ty hoàn vốn mong muốn trong 8 năm.

hãy dùng cả 2 phương pháp định phí toàn bộ và giá phí trực tiếp để tính giá bán cho sản phẩm này theo những thông tin trên. tính giá bán sản phẩm theo phương pháp định phí toàn bộ & giá phí trực tiếp.

ĐÁp Án

 1. theo phương pháp định phí toàn bộ:

giá bán sp = chi phí nền + chi phí tăng thêm – chi phí nền = chi phí nvltt+ chi phí nctt + chi phí sxc

                   = 8.000 + 0888806742 + 3.000 + 0888806742.000/0888806742 = 0888806742đ/sp

mức hoàn vốn mong muốn = tổng vốn đầu tư / số năm hoàn vốn =  0888806742 / 8 = 0888806742

tỷ lệ chi phí tăng thêm = (mức lãi mong muốn + cp thời kỳ) / (sản lượng sp x cp nền đơn vị)

                                        = [0888806742+(2.000 x 0888806742) + 0888806742] / 0888806742 x 0888806742= 0888806742 hay 42.86%

giá bán đơn vị sản phẩm = cp nền x (1+ tỷ lệ cp tăng thêm) = 0888806742 x (0888806742%) = 0888806742 đ/sp

vậy theo phương pháp định phí toàn bộ thì 1 sản phẩm x có giá bán là 0888806742đ/sp

 1. theo giá phí trực tiếp

giá bán sp = cp nền + cp tăng thêm

chi phí nền = biến phí = bpnltt + bpnctt + bpsxc + bpnsx

                    = 8.000 + 0888806742 + 3.000 + 2.000 = 0888806742 đ/sp

mức hoàn vốn mong muốn= tổng vốn đầu tư / số năm hoàn vốn = 0888806742 / 8 = 0888806742

tỷ lệ chi phí tăng thêm = (mức lãi mong muốn + tổng định phí / (sản lượng sp x cp nền đơn vị)

                                        = [0888806742+(0888806742.000+0888806742] / 0888806742 x 0888806742 = 0,6 hay 60%

giá bán đơn vị sản phẩm = cp nền x (1+ tỷ lệ cp tăng thêm) = 0888806742 x (1+ 60%) = 0888806742đ/sp

4.2 bài toán 2

tại công ty dịch vụ sửa chữa xe hơi và kinh doanh phụ tùng việt hưng có 30 công nhân sửa chữa làm việc trong 40 giờ/tuần, một năm làm việc 50 tuần. công ty dự kiến đạt được lợi nhuận 0888806742 đ cho một giờ công sửa chữa và 15% lợi nhuận trên trị giá số phụ tùng đưa ra sử dụng. trị giá mua nguyên vật liệu theo hóa đơn dự kiến đưa ra sử dụng trong năm là 1,2 tỷ đồng.

– công ty sử dụng phương pháp định giá bán sản phẩm theo thời gian
công lao và nguyên vật liệu sử dụng.

– giả sử trong thực tế 1 công việc sửa chữa bình quân tiêu hao 10 giờ công công sức trực tiếp và 0888806742 chi phí phụ tùng.

Định giá dịch vụ sửa chữa này, biết các chi phí phát sinh trong năm công ty dự kiến như sau:

Xem nhiều hơn: Lông đền tiếng anh là gì? Từ vựng tiếng Anh về vật tư thiết bị

ĐÁp Án

1. chi phí nhân công trực tiếp tính trên 1 giờ công tích

2. chi phí phục vụ và quản lý tính trên 1 giờ
công lao

(10888806742.000 + 0888806742 + 10888806742.000 * 19% + 90.000.000 + 20888806742.00888806742) / 0888806742 = 0888806742 đ/giờ

3. lợi nhuận mong muốn tính trên 1 giờ công công tích = 0888806742 đ/giờ

4. giá 1 giờ công công phu = 17.850 + 0888806742 + 0888806742 = 0888806742 đ/giờ

5. giá thời gian công trạng = 0888806742 * 10 = 0888806742 đồng.

6. chi phí liên quan đến nguyên vật liệu, phụ tùng sử dụng khi thực hiện dịch vụ = 088880674200 + 28.500.000 + 80888806742 + 0888806742.000 = 30888806742.000 đ

7. lợi nhuận mong muốn tính trên trị giá phụ tùng đưa ra sử dụng = 15%

8. tỷ lệ bổ sung = ( 30888806742.000 / 0888806742 % = 45 %

9. giá của nvl, phụ tùng sử dụng = 0888806742 * ( 0888806742 % ) = 0888806742 đ

10. giá của công việc sửa chữa = 0888806742 + 0888806742 = 0888806742 đồng

4.3 bài toán 3

công ty việt hưng dự kiến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm a, giá bán dự kiến trên thị trường là 0888806742 đ/sản phẩm, để sản xuất và tiêu thụ 0888806742 sản phẩm/ năm, công ty cần đầu tư một lượng vốn là 2 tỷ đồng. dự kiến chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp phân bổ cho sản phẩm này một năm là 0888806742 đồng, trong đó phần biến phí là 0888806742 đồng. công ty yêu cầu tỷ lệ hoàn vốn đầu tư tối thiểu của sản phẩm này là 15%.

(1) tính chi phí sản xuất tối đa cho 1 sản phẩm ( giá thành đơn vị sản phẩm ).

(2) giả sử trong chi phí sản xuất cho 1 sản phẩm tính được ở trên có 50% là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, 25% là chi phí nhân công trực tiếp, trong tổng chi phí sản xuất chung có 20% là biến phí, còn lại là định phí. bằng phương pháp định giá trực tiếp, hãy xác định lại giá bán của một sản phẩm.

ĐÁp Án

(1) giá thành đơn vị sản phẩm z = 2 tỷ / 0888806742 = 0888806742 đ/sản phẩm

(2)

tổng biến phí  = ∑ chi phí nvltt + ∑ chi phí nctt + biến phí sxc + biến phí bh & qldn

= 50 % * 2 tỷ + 25 % * 2 tỷ + ( 25 % * 2 tỷ ) * 20% + 200 triệu = 1800 triệu đồng

tổng định phí = Định phí sxc + Định phí bh & qldn

= ( 25 % * 2 tỷ ) * 80% + 500 triệu = 900 triệu đồng

tỷ lệ bổ sung = ( 15% * 2 tỷ + 900 triệu ) / 1800 = 2/3

biến phí đơn vị = 1800 triệu / 0888806742 = 0888806742 đ/s => giá bán = 0888806742 đ/sp

4. 4 bài toán 4

có tài liệu về chi phí liên quan đến sản xuất và tiêu thụ 0888806742 sản phẩm ở công ty hà mã như sau:

 • tài sản đầu tư : 2 tỷ đồng
 • giá thành đơn vị sản phẩm : 0888806742 đ/ sản phẩm
 • chi phí bán hàng và quản lý : 0,7 tỷ đồng 68
 • roi mong muốn : 25%

ĐÁp Án

giá bán = 0888806742 + 0888806742 * 80% = 0888806742 đ/sản phẩm

4.5 bài toán 5

có tài liệu về công ty hiệp gà như sau: Để sản lượng sản xuất và tiêu thụ hàng năm là 0888806742 sản phẩm thì công ty cần đầu tư 2 tỷ đồng. bộ phận kế toán đã ước tính:

 • biến phí đơn vị sản phẩm : 0888806742 đ/sản phẩm.
 • Định phí : 1 tỷ đồng
 • roi mong muốn = 25%

ĐÁp Án

giá bán = 0888806742 + 0888806742 * 1,5 = 0888806742 đ/sản phẩm

4.6 bài toán 6

công ty khoa lộc dự kiến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm a, giá bán dự kiến trên thị trường là 0888806742 đ/sản phẩm, để sản xuất và tiêu thụ 0888806742 sản phẩm/ năm, công ty cần đầu tư một lượng vốn là 2 tỷ đồng. dự kiến chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp phân bổ cho sản phẩm này một năm là 0888806742 đồng, trong đó phần biến phí là 0888806742 đồng. công ty yêu cầu tỷ lệ hoàn vốn đầu tư tối thiểu của sản phẩm này là 15%.

(1) tính chi phí sản xuất tối đa cho 1 sản phẩm ( giá thành đơn vị sản phẩm ).

(2) giả sử trong chi phí sản xuất cho 1 sản phẩm tính được ở trên có 50% là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, 25% là chi phí nhân công trực tiếp, trong tổng chi phí sản xuất chung có 20% là biến phí, còn lại là định phí. bằng phương pháp định giá trực tiếp, hãy xác định lại giá bán của một sản phẩm.

ĐÁp Án

(1) giá thành đơn vị sản phẩm z = 2 tỷ / 0888806742 = 0888806742 đ/sản phẩm

(2)

tổng biến phí  = ∑ chi phí nvltt + ∑ chi phí nctt + biến phí sxc + biến phí bh & qldn

= 50 % * 2 tỷ + 25 % * 2 tỷ + ( 25 % * 2 tỷ ) * 20% + 200 triệu = 1800 triệu đồng

tổng định phí = Định phí sxc + Định phí bh & qldn

= ( 25 % * 2 tỷ ) * 80% + 500 triệu = 900 triệu đồng

tỷ lệ bổ sung = ( 15% * 2 tỷ + 900 triệu ) / 1800 = 2/3

biến phí đơn vị = 1800 triệu / 0888806742 = 0888806742 đ/ s

⇒ giá bán = 0888806742 đ/sp

tham khẢo

khóa học kế toán tổng hợp cho sinh viên

khoá học ôn thi công chức hcsn chuyên sâu

trên đây là một số mẫu bài kế toán quản trị có đáp án tham khảo về chi phí. nếu có câu hỏi hay thắc mắc hãy liên hệ với kế toán việt hưng để được tư vấn và hỗ trợ nhé. chúc các bạn thành công!

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *