60 đề thi phỏng vấn thi tuyển Giáo viên Tiểu học và Giáo vụ (Có đáp án và thang điểm) | Tuyencongchuc.vn – Chuyên trang đăng tải tin tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước

60 đề thi phỏng vấn thi tuyển Giáo viên Tiểu học và Giáo vụ (Có đáp án và thang điểm) | Tuyencongchuc.vn – Chuyên trang đăng tải tin tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước

 Mô tả tài liệu:

Tài liệu dài 143 trang gồm 60 đề thi phỏng vấn thi tuyển Giáo viên Tiểu học và Giáo vụ có đáp án và thang điểm.

Quý khách đang xem: 60 đề thi phỏng vấn thi tuyển Giáo viên Tiểu học và Giáo vụ (Có đáp án và thang điểm) | Tuyencongchuc.vn – Chuyên trang đăng tải tin tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước

Tham khảo tài liệu:

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức được quy đinh tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi giáo viên không được làm được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí (chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước) các yêu cầu thuộc lĩnh vực Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 1

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu 1: Theo quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức được quy định như sau:

1. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình hoạt động nghề nghiệp. (10 điểm)

Xem nhiều hơn: Aptech Vietnam Website

2. Tận tụy phục vụ nhân dân. ( 10 điểm)

3. Tuân thủ quy trình, luật pháp chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử. (10 điểm)

4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và của nhân dân. (10 điểm)

Câu 2: Theo quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học các hành vi giáo viên không được làm gồm:

1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh và đồng nghiệp. (05 điểm)

2. Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung, kiến thức; dạy không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam. (05 điểm)

3. Cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. (05 điểm)

4. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. (05 điểm)

5. Uống rượu, bia, hút thuốc lá khi tham gia các hoạt động giáo dục ở nhà trường, sử dụng điện thoại thiết bị cầm tay khi đang giảng dạy trên lớp. (05 điểm)

6. Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén chương trình giáo dục. (05 điểm) Câu 3: Theo quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, các tiêu chí về chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước được quy định như sau:

7. Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; (7,5 điểm)

8. Thực hiện nghiêm túc các quy định của địa phương; (7,5 điểm)

9. Liên hệ thực tế để giáo dục học sinh ý thức chấp hành pháp luật và giữ gìn trật tự an toàn xã hội nơi công cộng; (7,5 điểm)

10. Vận động gia đình chấp hành các chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. (7,5 điểm)

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về tiền lương và  các chế độ liên quan đến tiền lương của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của học sinh được luật pháp tại Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: Trung thực trong công tác, đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp, phục vụ nhân dân và học sinh tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành  quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 2

Xem nhiều hơn: Tình huống QLNN CHUYÊN VIÊN CHÍNH

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu 1: Theo quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010  quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương của viên chức được quy định như sau:

1. Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý và kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao; được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi trong trường hợp làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc làm việc trong ngành nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực sự nghiệp đặc thù. (20 điểm)

2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập. (10 điểm)

3. Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập. (10 điểm)

Câu 2: Theo quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học, học sinh có các nhiệm vụ  như sau:

1. Thực hiện đầy đủ và có kết quả hoạt động học tập; chấp hành nội quy nhà trường; đi học đều và đúng giờ; giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập. (06 điểm)

2. Hiếu thảo với cha mẹ, ông bà; kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô giáo, nhân viên và người lớn tuổi; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ bạn bè, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn. (06 điểm)

3. Rèn luyện thân thể, giữ vệ sinh cá nhân. (06 điểm)

4. Tham gia các hoạt động số đông trong và ngoài giờ lên lớp; giữ gìn, bảo vệ tài sản nơi công cộng; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự an toàn giao thông. (06 điểm)

5. Góp phần bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường, địa phương. (06 điểm)

Câu 3: Theo quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, các tiêu chí trong mục 5: Trung thực trong công tác, đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp, phục vụ nhân dân và học sinh được quy định như sau:

1. Trung thực trong lên tiếng kết quả giảng dạy, đánh giá học sinh và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công; (7,5 điểm)

2. Đoàn kết với mọi người; có tinh thần chia sẻ công việc với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; (7,5 điểm)

3. Phục vụ nhân dân với thái độ đúng mực, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của phụ huynh học sinh; (7,5 điểm)

4. Hết lòng giảng dạy và giáo dục học sinh bằng tình thương yêu, sự công bằng và nghĩa vụ của một nhà giáo. (7,5 điểm)

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *